Geluid | Wetgeving

Algemene informatie arbowetgeving

Opbouw arbowetgeving De arbowetgeving kent een gelaagde opbouw: de Arbeidsomstandighedenwet het Arbeidsomstandighedenbesluit de Arbe.. Lees meer

Kern wetgeving

De arbeidsomstandighedenwetgeving bevat vrij uitgebreide regelgeving voor geluid. Deze is opgenomen in Hoofdstuk 6, afdeling 3 van het Arbeidsomstandi.. Lees meer

Beoordeling

Beoordelen geluidniveaus Geluidsniveaus waaraan medewerkers zijn blootgesteld moeten worden beoordeeld en zonodig gemeten. Doel van deze beoordeling .. Lees meer

Maatregelen

Treffen maatregelen Doel bij het treffen van maatregelen is de risico’s van blootstelling weg te nemen of zo veel mogelijk te beperken. Daarbi.. Lees meer

Audiometrisch onderzoek

Als uit het beoordelen en/of meten van de geluidsniveaus blijkt dat voor medewerkers een gezondheidsrisico bestaat, stelt de werkgever de werknemer in.. Lees meer

Voorlichting en onderricht

Aan werknemers die worden blootgesteld aan een dagdosis van 80 dB(A) of hoger worden voorlichting en onderricht gegeven waarin de volgende onderwerpen.. Lees meer