Hoe werkt de catalogus

Branche als vertrekpunt
Werkgevers en werknemers met vergelijkbare productieprocessen, begrijpen elkaars problemen en zijn in staat elkaar te helpen met oplossingen. Indien productieprocessen op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn, heeft uitwisseling van kennis en ervaringen zin. Werkgevers en werknemers kunnen dan van elkaar leren. Deze arbocatalogus blijft overzichtelijk doordat de branche als vertrekpunt is genomen voor het opstellen van de arbocatalogus.

Proces centraal
Deze arbocatalogus stelt het bedrijfsproces centraal. De gebruiker herkent in één oogopslag de productieprocessen uit zijn/haar eigen bedrijf.

Brancheafspraken
Per vastgesteld prioritair risico wordt een set van afspraken tussen werkgevers en werknemers vastgelegd in brancheafspraken. In brancheafspraken worden algemene afspraken vastgelegd over:

  • de wijze waarop het risico beoordeeld wordt;
  • algemene beschermingsmaatregelen tegen het risico;
  • voorlichting over en opleiding in het omgaan met het risico en
  • preventief onderzoek om het effect van blootstelling aan het risico bij werknemers te kunnen volgen.

Prioritair risico per processtap
Per processtap wordt nagegaan welke van de vastgestelde prioritaire risico’s in deze processtap ook een belangrijk risico vormen. Dit wordt hier de prioritaire risico check genoemd. Zo is bijvoorbeeld geluid meestal geen belangrijk risico in een magazijn, maar meestal wel bij productiemachines.

Beheersmaatregelen per processtap per prioritair risico
Per processtap wordt voor elk relevant prioritair risico aangegeven op welke wijze(n) dat risico beheerst kan worden. Bijvoorbeeld welke maatregelen in de praktijk genomen kunnen worden om de veiligheid van een bepaald type machine te vergroten. Het staat elke werkgever vrij om andere beheersmaatregelen te treffen, mits met die beheersmaatregel hetzelfde niveau van beheersing bereikt wordt.